Loading color scheme

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Solvas BV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Solvas BV zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2020.

Solvas Groep

Contactgegevens

Rollen van Solvas BV

Solvas BV is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Solvas BV.
Solvas BV zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Solvas BV

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, bankagent, financieel begeleider en vastgoedexpert gaan we voor een totaalaanpak.
Een vertrouwenspersoon binnen Solvas begeleidt u bij elke stap van de weg naar behoud van uw levensstandaard. Iemand die u, uw gezin en uw bedrijf door en door kent. Iemand die u adviseert, ondersteunt en bijstaat bij elke belangrijke stap in uw leven. U geniet telkens van een persoonlijke begeleiding, ook buiten de kantooruren. Solvas staat dicht bij haar klanten. We weten wat er in de markt speelt en waar onze klanten echt behoefte aan hebben. We koppelen terug met een totaalplan dat de juiste producten en diensten omvat.

Website Cookies Social media Marketing

Solvas BV beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Social media

Solvas BV beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze worden gebruikt voor business2business en business2consumer communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Solvas BV wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven

Solvas BV gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u te informeren over onze diensten, deze informatie is gebaseerd op regio/bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Via onze website (contact pagina) kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Solvas BV.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
•    Bedrijf
•    Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
•    Naam
•    Voornaam
•    Functie
•    E-mailadres
•    Vast of mobiel telefoonnummer

In het kader van onze verzekerings- en bankactiviteiten verzamelen we tevens gegevens die wettelijk verplicht zijn.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “contractuele samenwerking” en “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:
•    Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
•    Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
•    Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze diensten en events (info-avonden, ontbijtsessies, enz.)
•    Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
•    Persoonlijk/telefonisch/mail contact
•    Contactformulieren op onze website
•    Contacten op (netwerk)events

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Solvas BV.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Solvas BV. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Solvas BV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
•    Recht op inzage gegevens  
•    Recht op wijziging van gegevens  
•    Recht op gegevenswissing  
•    Recht op dataoverdracht  
•    Recht van bezwaar  
•    Recht op beperking van de verwerking  
•    GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@solvas.be.

Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Orbid NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Solvas BV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be