Loading color scheme

Wettelijke info / privacyverklaring

De AssurMiFID-gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dat wil zeggen dat we advies geven over verzekeringsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten aanbieden en voorstellen, voorbereidend werk verrichten tot het sluiten van of het effectief sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten.
Basisinformatie over de door ons aangeboden producten en diensten, kan u vinden op deze website. Ons verzekeringsaanbod voor particulieren bestaat uit brand, auto, familiale, pensioen, hospitalisatie, reizen en overlijden. We bieden ook pensioensparen, lange termijnsparen en successieplanning aan. Ook voor professionelen bieden we een waaier van verzekeringen aan. Voor uw bedrijf gaat dit over brand, bedrijfsschade, machines, personeel, voertuigen, alle risico informatica en kredietverzekering. De aansprakelijkheid van het bedrijf kan ook ter sprake komen. Daarvoor hebben we BA uitbating, productaansprakelijkheid, ABR, objectieve aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid die een oplossing kunnen bieden. Voor u, de bedrijfsleider, hebben we een ongevallenverzekering, gewaarborgd inkomen, reisverzekering, hospitalisatie, IPT, VAPZ en bestuurdersaansprakelijkheid.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen
2: Ziekte
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4: Casco rollend spoorwegmaterieel
5: Luchtvaartuigcasco
6: Casco zee- en binnenschepen
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8: Brand en natuurevenementen
9: Andere schade aan goederen
10: BA motorrijtuigen
11: BA luchtvaartuigen
12: BA zee- en binnenschepen
13: Algemene BA
14: Krediet
15: Borgtocht
16: Diverse geldelijke verliezen
17: Rechtsbijstand
18: Hulpverlening
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26: Kapitalisatieverrichtingen
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3. Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden per tak en per maatschappij zijn beschikbaar op aanvraag

2. Informatie over ons belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID–gedragsregels” die van kracht zijn vanaf 30 april 2014. Deze regels worden bepaald in de wet van 30 juli 2013 die voorziet in de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten. Tevens is ons kantoor onderworpen aan het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Ons kantoor zet zich op een loyale, billijke en professionele manier in voor de belangen van de klant bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hiermee eerbiedigen we de MiFID-grondwet.

2.2. Belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid, hebben we mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Er kunnen zich belangenconflicten voordoen wanneer er:

•    Een conflict rijst tussen de belangen van ons kantoor (en haar verbonden personen) en de belangen van een klant.
•    Een conflict rijst tussen de belangen van meerdere klanten van ons kantoor onderling.
•    Ons beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar groepsstructuur.
•    Voor de toepassing van het belangenconflictbeleid hebben we een classificatie opgesteld met de beoogde belangenconflicten die kunnen voorvallen:
•    Potentiële belangenconflicten die eventueel kunnen ontstaan, identificeerbaar en te beheren zijn.
•    De niet te beheren potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan, identificeerbaar zijn maar naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen beheerd worden.
•    De vastgestelde belangenconflicten, die niet vooraf werden geïdentificeerd maar zich waarschijnlijk wel kunnen voordoen ondanks alle preventiemaatregelen.
•    De vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan ondanks de preventiemaatregelen.

Beheer van belangenconflicten
Ons kantoor heeft een beleid opgesteld om te vermijden dat belangenconflicten in de zin van de MiFID-wetgeving de belangen van de klanten schaden. Om dit beleid te kaderen, zetten we de verplichtingen op een rijtje.

•    Potentiële belangenconflicten die door de wetgeving beoogd zijn identificeren.
•    Maatregelen uitwerken om potentiële belangenconflicten te vermijden, alsook om de procedures voor het beheer van conflicten die zich ondanks alles voordoen te vermijden.
•    Aan de klanten melden welke belangenconflicten onmogelijk te voorkomen of te beheren zijn.
•    Zorgen voor voldoende opleiding voor de medewerkers van het kantoor, in het kader van deze MiFID-wetgeving alsook in het kader van de aangeboden producten en diensten.
•    Alle vastgestelde belangenconflicten nauwkeurig omschrijven, bekendmaken en registreren.

Identificatie potentiële belangenconflicten
Om de potentiële belangenconflicten te identificeren, hebben we de mogelijke situaties in kaart gebracht waarin er een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van onze klant worden geschaad. Mogelijke belangenconflicten zijn situaties:

•    Waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant.
•    Waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan het belang van de klant.
•    Met een financiële drijfveer voor ons kantoor om belangen van een andere klant of groep klanten te laten voorgaan ten opzichte van die van de betrokken klant.
•    Waarbij de belangen van meerdere klanten met elkaar in conflict komen bij de afhandeling van schadedossiers.
•    Waarbij ons kantoor dezelfde activiteit als de klant uitoefent.
•    Waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten, en dit in een andere vorm dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden toegepast.
•    Waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% in stemrechten of van het kapitaal van een  verzekeringsonderneming(en) bezit.
•    Waarbij een verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor bezit.  
•    eigen aan ons kantoor door cumul met de activiteiten van onze bankagenten en/of vastgoedmakelaars.

Registratie belangenconflicten
Om een overzicht te bewaren van deze mogelijke belangenconflicten, houdt ons kantoor een register bij. Dit register bevat een lijst van belangenconflicten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen en die een reëel risico met zich meebrengen dat de belangen van één of meerdere klanten worden geschaad. Indien er zich een nieuw belangenconflict voordoet, zal dit aanleiding geven tot een update van het register.

2.3. Maatregelen van het kantoor

Om de negatieve impact van eventuele belangenconflicten op de klant te voorkomen, te beperken of te beheren, neemt ons kantoor heel wat maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het belang van de klant primeert. Centraal bestaan ze uit de identificatie van de potentiële belangenconflicten – zoals eerder vermeld – en een geschikte opleiding en communicatie naar de betrokken medewerkers inzake de belangenconflicten en het belangenconflictenbeleid.

De andere maatregelen die ons kantoor neemt, zijn onder meer:

•    Een interne instructienota waarin staat beschreven hoe de medewerkers van ons kantoor moeten handelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden.
•    Een aangepast verloningsbeleid.
•    Een beleid dat erop toeziet dat de verantwoordelijken voor de dienstverlening enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om die kenmerken aan de klanten toe te lichten.
•    Een beleid dat aan ons kantoor het recht geeft om – in geval van een specifiek belangenconflict en bij gebrek aan een bevredigende oplossing ervoor ter bescherming van de belangen van de betrokken klant – het gevraagde product of de dienst niet te leveren aan die klant.
•    Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.
•    Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze medewerkers verstrekken aan de klanten correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zullen deze maatregelen alsook het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Procedure en transparantie

De procedure in ons kantoor inzake de identificatie van belangenconflicten en de mogelijkheid om dienstverlening te geven aan onze klanten, kan als volgt worden toegelicht.
In het geval er bij onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een mogelijk belangenconflict wordt geïdentificeerd , moet worden nagegaan of de MiFID-grondwet kan worden nageleefd. Indien dat niet het geval is, zijn wij gebonden om geen dienstverlening aan onze klanten te geven. Indien deze grondwet wel kan worden nageleefd en beheersmaatregelen volstaan voor de geïdentificeerde  belangenconflicten, dan kunnen wij aan onze klanten dienstverlening geven. Wanneer in een concrete situatie beheersmaatregelen echter niet volstaan en onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om de belangen van de klanten te vrijwaren, zijn wij gebonden om specifieke transparantie te geven aan onze klanten. Dat kan dan wel gevolgd worden door dienstverlening.
De specifieke transparantie bestaat eruit dat u, als betrokken klant, duidelijk zal geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u aan de hand van die informatie een weloverwogen beslissing kan nemen. Die informatie zal aan u worden meegedeeld vóór de levering van het product of vóór de uitoefening van de dienst waaraan het specifieke belangenconflict is verbonden.

De procedure van kennisgeving aan de klant van niet te beheren belangenconflicten, moet een uitzondering zijn. Alsook mag deze procedure geen vervanging zijn voor de uitwerking van beheersmaatregelen van belangenconflicten zoals hierboven gesteld.

3. Vergoeding

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdrachten als makelaar uit te voeren, namelijk:

•    Vóór het afsluiten van het contract (marktonderzoek, opleiding,…)
•    Om met de verzekeringsmaatschappijen polissen te onderhandelen die passen bij uw behoeften
•    Na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, de nazorg leveren aan onze klant (opvolging van de behoeften, schade regelen in voorkomend geval, klant verdedigen tegenover de verzekeringsmaatschappij, briefwisseling,…)

In het andere geval ontvangen wij voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een vergoeding van u als klant, die u rechtstreeks aan ons betaalt. Het kan gaan over een distributievergoeding, een vergoeding voor advies, enzoverder.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons kantoor of kan u de klantenzone van onze website consulteren.

*De AssurMiFID-gedragsregels worden bepaald door de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Toezicht sector en klachtenbehandeling
De FSMA is de toezichthoudende overheidsinstantie. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

FSMA-nummer:
•    Solvas Finance: 13180 A-cB.
•    Solvas Life: 112654 A.
•    Solvas Risk: 22879 A-cB.
•    Verzekeringen Decombel en De Koninck + Hosten: 10915 A.
•    Pattyn
•    Pattyn II

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door Solvas BV. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van solvas.be. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Om de privacy van onze klanten te beschermen, zijn sommige afbeeldingen en namen vervangen. solvas.be is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site. solvas.be behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, specificaties en voorraadsamenstelling. Eventuele aanbiedingen op de website zijn geldig tot een bepaalde einddatum en onder voorbehoud van bevestiging.

De afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. solvas.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

E-mail: info@solvas.be.

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Solvas BV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Solvas BV zorg dragen voor uw gegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2020.

Rollen van Solvas BV

Solvas BV is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Solvas BV.
Solvas BV zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Solvas BV

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, bankagent, financieel begeleider en vastgoedexpert gaan we voor een totaalaanpak.
Een vertrouwenspersoon binnen Solvas begeleidt u bij elke stap van de weg naar behoud van uw levensstandaard. Iemand die u, uw gezin en uw bedrijf door en door kent. Iemand die u adviseert, ondersteunt en bijstaat bij elke belangrijke stap in uw leven. U geniet telkens van een persoonlijke begeleiding, ook buiten de kantooruren. Solvas staat dicht bij haar klanten. We weten wat er in de markt speelt en waar onze klanten echt behoefte aan hebben. We koppelen terug met een totaalplan dat de juiste producten en diensten omvat.

Website Cookies Social media Marketing

Solvas BV beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Cookies
1. Wat zijn cookies?
Solvas BV gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

Solvas BV gebruikt cookies om:
•    Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
•    Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen;
•    De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Cookies kunnen zowel door Solvas BV als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

2. Welke soorten cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.
Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals:
Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Solvas BV diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

3. Beheer van cookies
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Solvas BV websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Social media
Solvas BV beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze worden gebruikt voor business2business en business2consumer communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Solvas BV wel of niet te volgen via deze social media.

Nieuwsbrieven
Solvas BV gebruikt eveneens regelmatig nieuwsbrieven om u te informeren over onze diensten, deze informatie is gebaseerd op regio/bedrijf met als grondslag het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. Indien u via onze website inschrijft dan worden uw contactgegevens (zie verder) tevens opgenomen in onze CRM-database en kunnen deze verder aangewend worden voor activiteiten onder dezelfde grondslag. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven, in dat geval ontvangt u geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM-toepassing zodat we nog steeds andere diensten kunnen blijven verzorgen. Indien u dit niet wenst dan kan u ons dit laten weten via de contact informatie verder vermeld in deze verklaring.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Via onze website (contact pagina) kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Solvas BV.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:
•    Bedrijf
•    Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
•    Naam
•    Voornaam
•    Functie
•    E-mailadres
•    Vast of mobiel telefoonnummer

In het kader van onze verzekerings- en bankactiviteiten verzamelen we tevens gegevens die wettelijk verplicht zijn.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “contractuele samenwerking” en “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:
•    Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
•    Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
•    Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze diensten en events (info-avonden, ontbijtsessies, enz.)
•    Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
•    Persoonlijk/telefonisch/mail contact
•    Contactformulieren op onze website
•    Contacten op (netwerk)events

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Solvas BV.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Solvas BV. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Solvas BV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.
•    Recht op inzage gegevens  
•    Recht op wijziging van gegevens  
•    Recht op gegevenswissing  
•    Recht op dataoverdracht  
•    Recht van bezwaar  
•    Recht op beperking van de verwerking  
•    GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@solvas.be.

Contactgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Solvas BV. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Solvas BV (BE0828146606)

•    Solvas Finance (FSMA 13180 A-cB, BE0430267848)
•    Solvas Life (FSMA 112654 A, BE0542999070)
•    Solvas Risk (FSMA 22879 A-cB, BE0437928769)
•    Verzekeringen Decombel en De Koninck + Hosten (FSMA 10915 A, BE0427534725)
•    Pattyn (BE0415623323)
•    Pattyn II (BE0630821781)
•    Solvas Facility (BE0728462179)
•    Immo Willems NV (BIV 203698)

Solvas Lievegem
Zomerlaan 1
9930 Lievegem
09 372 56 63
privacy@solvas.be 

Dreef 112
9930 Lievegem
09 372 86 86
privacy@solvas.be 

Solvas Aalter
Markt 4-5
9880 Aalter
09 374 10 12
privacy@solvas.be

Solvas Oostende
Roerdompstraat 1
9400 Oostende
059 70 56 16
privacy@solvas.be

Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door Orbid NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Solvas BV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 


INFORMATIONS LÉGALES / VIE PRIVÉE

Les règles de conduite AssurMiFID*

Notre bureau est tenu de respecter les « règles de conduite AssurMiFID ». Dans ce contexte, nous vous communiquons les informations suivantes :

1. PRODUITS ET SERVICES PROPOSÉS

1.1. Informations concernant la notion d’intermédiation en assurances

Notre bureau propose des services d’intermédiation en assurances. Cela signifie que nous donnons des conseils à propos des contrats d’assurance et que nous en proposons, nous réalisons des travaux préparatoires à la souscription (effective) de contrats d’assurance et nous fournissons notre assistance dans la gestion et l’exécution des contrats d’assurance.
Vous trouverez des informations de base sur les produits et services que nous proposons sur ce site Internet. Notre offre d’assurances pour particuliers compte les couvertures incendie, auto, familiale, pension, hospitalisation, voyage et décès. Nous proposons également des épargnes pension, de l’épargne à long terme et des services de planification successorale. Nous proposons par ailleurs un vaste éventail d’assurances aux professionnels. Dans le cas de votre entreprise, il s’agit des couvertures incendie, perte d’exploitation, machines, personnel, véhicules, tous risques informatique et assurance-crédit. La responsabilité de l’entreprise peut également être mise en cause. Pour ce faire, nous proposons une RC exploitation, responsabilité produits, TRC, responsabilité objective et responsabilité professionnelle susceptibles d’apporter une solution. Pour les dirigeants d’entreprise comme vous, nous proposons une assurance accidents, revenu garanti, voyage, hospitalisation, EIP, PLCI et responsabilité d’administrateur.

1.2. Numéros des branches et intitulés  

1 : Accidents
2 : Maladie
3 : Corps de véhicule à l’exception du matériel ferroviaire
4 : Corps de matériel ferroviaire
5 : Corps de véhicule aérien
6 : Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
7 : Marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens
8 : Incendie et éléments naturels
9 : Autres dommages aux biens
10 : RC véhicules terrestres automoteurs
11 : RC véhicules aériens
12 : RC véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
13 : RC générale
14 : Crédit
15 : Caution
16 : Pertes pécuniaires diverses
17 : Protection juridique
18 : Assistance
21 : Assurances-vie qui ne sont pas liées à des fonds d’investissement, à l’exception de l’assurance nuptialité et de l’assurance natalité
22 : Assurance nuptialité et assurance natalité, qui ne sont pas liées à des fonds d’investissement
23 : Assurance nuptialité et assurance natalité, qui sont liées à des fonds d’investissement
26 : Opérations de capitalisation
27 : Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite

1.3. Conditions des polices

Les conditions générales par branche et par compagnie sont disponibles à la demande.

2. INFORMATIONS CONCERNANT NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les règles de conduite AssurMiFID imposent à notre bureau l’adoption d’une politique écrite en matière de gestion des conflits d’intérêts. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur la façon dont notre bureau les concrétise.

2.1. Cadre législatif

Notre bureau est tenu de respecter les « règles de conduite AssurMiFID » entrées en vigueur le 30 avril 2014. Ces règles sont fixées dans la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers. Notre bureau est également soumis à l’A.R. du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers applicable au secteur des assurances et à l’A.R. du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts en ce qui concerne le secteur des assurances.
Conformément à ces règles de conduite, notre bureau est tenu d’établir une politique écrite en matière de gestion des conflits d’intérêts lors de la fourniture de nos services d’intermédiation en assurances.
La législation en matière de conflits d’intérêts complète la directive MiFID générale. Lorsque nous fournissons nos services d’intermédiation en assurances, notre bureau s’implique de façon loyale, équitable et professionnelle dans les intérêts du client. Nous respectons ainsi la directive MiFID.

2.2. Conflits d’intérêts

Dans la perspective de l’élaboration de notre politique en matière de conflits d’intérêts, nous avons identifié les conflits d’intérêts possibles au sein de notre bureau. Des conflits d’intérêts peuvent voir le jour dans les circonstances suivantes :

•    Un conflit voit le jour entre les intérêts de notre bureau (et ses personnes liées) et les intérêts d’un client.
•    Un conflit voit le jour entre les intérêts de plusieurs clients de notre bureau.
•    Notre politique en matière de conflits d’intérêts tient compte des caractéristiques propres de notre bureau et de la structure de son groupe.
•    Dans le cadre de l’application de la politique en matière de conflits d’intérêts, nous avons établi une classification des conflits d’intérêts envisagés et susceptibles de se produire :
•    Les conflits d’intérêts potentiels, susceptibles de naître, identifiables et gérables.
•    Les conflits d’intérêts potentiels non gérables, susceptibles de naître, identifiables mais non gérables selon toute vraisemblance.
•    Les conflits d’intérêts constatés, non préalablement identifiés mais susceptibles de survenir, selon toute vraisemblance, en dépit des mesures de prévention.
•    les conflits d’intérêts constatés et survenus en dépit des mesures de prévention.

Gestion des conflits d’intérêts
Notre bureau a établi une politique qui a pour objet d’éviter que des conflits d’intérêts au sens de la législation MiFID ne nuisent aux intérêts des clients. Dans cette optique, rappelons-le, les obligations sont :

•    Identifier les conflits potentiels visés par la législation.
•    Élaborer des mesures visant à prévenir les conflits potentiels et les procédures de gestion des conflits qui surviennent malgré tout.
•    Signaler aux clients les conflits d’intérêts impossibles à prévenir ou à gérer.
•    Assurer en la matière une formation suffisante des collaborateurs du bureau, dans le cadre de cette législation MiFID, mais aussi dans le cadre des produits et services proposés.
•    Décrire, notifier et enregistrer rigoureusement chacun des conflits d’intérêts constatés.

Identification de conflits d’intérêts potentiels
Pour l’exercice d’identification des conflits d’intérêts potentiels, nous avons examiné les situations possibles où il existe un risque considérable de porter atteinte aux intérêts de notre client. Les conflits d’intérêts possibles sont les situations où :

•    un gain financier est réalisé ou une perte financière est évitée aux dépens du client.
•    Notre bureau a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat.
•    Notre bureau est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné.
•    Les intérêts de plusieurs clients sont conflictuels lors du traitement de dossiers de sinistres.
•    Notre bureau exerce la même activité que le client.
•    Notre bureau reçoit ou recevra d’une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement pratiqués pour ce service.
•    Notre bureau détient une participation de 10 % au moins des droits de vote ou du capital d’une ou plusieurs entreprises d’assurances.
•    Une ou plusieurs entreprises d’assurances détiennent une participation de 10 % au moins des droits de vote ou du capital de notre bureau.  
•    propres à notre bureau par le cumul avec les activités de notre agent bancaire et/ou de nos agents immobiliers.

Enregistrement des conflits d’intérêts
Pour conserver un aperçu de ces conflits d’intérêts possibles, notre bureau tient un registre. Ce registre contient une liste des conflits d’intérêts qui ont vu le jour ou pourraient voir le jour et qui génèrent un risque réel de porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients. Si un nouveau conflit d’intérêts voit le jour, le registre est mis à jour.

2.3. Mesures du bureau 

Pour prévenir, limiter ou gérer l’impact négatif d’éventuels conflits d’intérêts sur le client, notre bureau adopte de nombreuses mesures. Ces mesures ont pour but de faire primer l’intérêt du client. L’élément central de la gestion des conflits d’intérêts s’articule autour d’un processus de prévention en amont composé de l’identification des conflits d’intérêts potentiels (voir ci-avant) et d’une formation et d’une communication appropriées aux collaborateurs concernés.

Les autres mesures adoptées par notre bureau sont notamment :

•    Une note d’instruction interne qui décrit comment les collaborateurs de notre bureau doivent agir pour éviter les éventuels conflits d’intérêts.
•    Une politique de rémunération adéquate.
•    Une politique qui veille à ce que les responsables des services se chargent exclusivement de l’intermédiation de contrats d’assurance dont ils maîtrisent les caractéristiques essentielles et qu’ils sont à même d’expliquer aux clients.
•    Une politique qui donne le droit à notre bureau (en cas de conflit d’intérêts spécifique et à défaut de solution satisfaisante pour protéger les intérêts du client concerné) de ne pas fournir le produit ou le service demandé à ce client.
•    Un règlement concernant l’obtention d’avantages.
•    Une politique qui veille à ce que toutes les informations communiquées aux clients par nos collaborateurs soient correctes, claires et ne soient pas trompeuses.

Si nécessaire, ces mesures ainsi que la politique en matière de conflits d’intérêts de notre bureau seront adaptées et/ou actualisées.

2.4. Procédure et transparence

La procédure mise en place dans notre bureau en matière d’identification des conflits d’intérêts et de possibilité de fournir des services à nos clients peut être exposée comme suit.
Si un risque possible de conflit d’intérêts est identifié dans nos services d’intermédiation en assurance, il convient de vérifier si la directive MiFID peut être respectée. Si ce n’est pas le cas, nous sommes tenus de ne pas fournir de service à nos clients. Si cette directive peut être respectée et que des mesures de gestion suffisent pour résoudre les conflits d’intérêts identifiés, nous pouvons fournir les services à nos clients. Si toutefois des mesures de gestion s’avèrent insuffisantes dans une situation concrète et que les garanties fournies pour protéger les intérêts du client sont insuffisantes, nous sommes tenus de faire preuve d’une transparence spécifique envers nos clients. Un service peut être fourni par la suite.
La transparence spécifique consiste à ce que vous soyez informé, en votre qualité de client concerné, par notre bureau de la nature générale et/ou des sources du conflit d’intérêts, de sorte que vous puissiez prendre une décision éclairée sur la base de ces informations. Ces informations vous seront communiquées avant la livraison du produit ou la prestation du service associé au conflit d’intérêts spécifique.

La procédure de communication au client des conflits d’intérêts non gérables doit être exceptionnelle. Cette procédure ne peut en outre pas remplacer l’exécution des mesures de gestion des conflits d’intérêts mentionnées ci-avant.

3. RÉMUNÉRATION

Pour nos services d’intermédiation en assurance, nous percevons en principe une rémunération par les compagnies d’assurances. Elle fait partie de la prime que vous payez en tant que client. Une rémunération est également possible, en fonction du portefeuille d’assurances que notre bureau détient auprès de la compagnie d’assurance concernée ou pour les tâches complémentaires réalisées par notre bureau. Ces rémunérations sont nécessaires pour exécuter nos missions de courtiers, à savoir :

•    Avant la conclusion du contrat (étude de marché, formation, etc.)
•    Pour négocier avec les compagnies d’assurances des polices correspondant à vos besoins
•    Après la conclusion du contrat d’assurance, la fourniture du service après-vente à notre client (suivi des besoins, le cas échéant règlement de sinistre, défense du client à l’égard de la compagnie d’assurance, correspondance, etc.)

D’autre part, vous, le client, nous rémunérez pour nos services d’intermédiation en assurance, rémunération que vous nous versez directement. Il peut s’agir d’une commission de distribution, d’une rémunération pour conseils, etc.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec notre bureau ou vous pouvez consulter la zone client de notre site Internet.

*Les règles de conduite AssurMiFID sont définies par la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses ainsi que par l’A.R. du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers d’application au secteur des assurances et à l’A.R. du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d’intérêts en ce qui concerne le secteur des assurances.

Contrôle du secteur et traitement des réclamations
La FSMA est l’autorité de contrôle. Le registre des intermédiaires d’assurance est tenu par la FSMA à 1000 Bruxelles, Rue du Congrès 12-14, il est disponible sur le site www.fsma.be.

Numéro FSMA :
•    Solvas Finance: 13180 A-cB.
•    Solvas Life: 112654 A.
•    Solvas Risk: 22879 A-cB.
•    Verzekeringen Decombel en De Koninck + Hosten: 10915 A.
•    Pattyn
•    Pattyn II

Pour toute question et tout problème, vous pouvez dans un premier temps contacter notre bureau. Vous pouvez également déposer une plainte auprès du Médiateur des assurances à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35. Tél. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Clause de non-responsabilité

Le présent site Internet est entretenu par Solvas BV. Tous droits réservés.

Les informations publiées sur ce site Internet ne peuvent être reproduites, transportées, stockées ou distribuées, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont présentées, sans l’autorisation préalable écrite de solvas.be. Il est strictement interdit de modifier le contenu du présent site Internet.

Les données publiées sur le site sont aussi proches que possible de la réalité. Les illustrations et descriptions de produits peuvent dès lors être différentes. Sous toute réserve d’éventuelles modifications de prix et de réalisation et d’erreurs dans les informations communiquées. Pour respecter la vie privée de nos clients, certaines illustrations et certains noms ont été remplacés. solvas.be ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect découlant d’une consultation du présent site ou de l’utilisation d’informations erronées contenues dans le présent site. solvas.be se réserve le droit d’apporter des modifications aux prix, spécifications et à la composition du stock sans avertissement préalable. Les offres éventuelles présentées sur le site Internet sont valables jusqu’à une date finale et sous réserve de confirmation.

Le présent site Internet peut en outre contenir des liens vers d’autres sites. solvas.be n’est en aucune façon responsable de l’exactitude, l’exhaustivité ou l’authenticité des informations contenues sur lesdits sites ou des conséquences éventuelles d’une consultation de ces sites Internet référencés.

E-mail : info@solvas.be.

Déclaration de confidentialité

La protection de vos données à caractère personnel revêt une grande importance pour Solvas BV. Dans la présente déclaration de confidentialité, nous décrivons les mesures adoptées pour garantir la protection de vos données à caractère personnel, conformément à la législation belge relative à la protection de la vie privée et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen. Par ces explications, nous souhaitons vous informer clairement de la façon dont Solvas BV prend soin de vos données. Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 25 mai 2020.

RÔLES DE SOLVAS BV

Solvas BV est le responsable du traitement pour le traitement des données à caractère personnel dans les divers processus et système appliqués ou en service chez Solvas BV.
En sa qualité de responsable du traitement, Solvas BV adoptera les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

ACTIVITÉS DE SOLVAS BV

En tant que courtier d’assurance, agent bancaire, conseiller financier et expert immobilier, nous pratiquons une approche globale.
Chez Solvas, une personne de confiance vous accompagne à chaque étape du maintien de votre niveau de vie. Une personne qui connaît votre famille et votre entreprise sur le bout des doigts. Une personne qui vous conseille, vous soutient et vous assiste dans chaque étape importante de votre vie. Vous bénéficiez à tout moment d’un accompagnement personnel, même en dehors des heures de bureau. Solvas est proche de ses clients. Nous connaissons l’évolution du marché et les besoins réels de nos clients. Nous vous proposons un plan global comprenant des produits et services adéquats.

SITE INTERNET – COOKIES – MEDIAS SOCIAUX – MARKETING

Solvas BV dispose d’un site Internet destiné à vous informer sur nos services et événements.

Cookies
1. Que sont les cookies ?
Sur son site Internet, Solvas BV utilise des cookies et technologies similaires (dénommées ensemble « cookies »). Les cookies sont de petits fichiers d’informations stockés sur votre ordinateur ou appareil lorsque vous visitez un ou plusieurs sites Internet et qui sont généralement utilisés pour optimiser la facilité d’utilisation des sites Internet et applications.

Il existe plusieurs sortes de cookies, classés en fonction de leur origine, leur fonction et leur durée de vie.

Solvas BV utilise des cookies pour :
•    Améliorer l’utilisation et les fonctionnalités de ses sites Internet et applications ;
•    Analyser comment les utilisateurs se servent de nos sites et applications et pour établir des statistiques ;
•    Montrer des informations et publicités personnalisées aux utilisateurs de nos sites Internet et applications.

Vous pouvez par exemple être identifié comme un visiteur de nos sites Internet lors d’une visite ultérieure et nous pouvons accroître la facilité d’utilisation de nos sites Internet en les adaptant à vos souhaits et préférences. Des cookies peuvent également être utilisés pour rendre le contenu ou la publicité d’un site Internet plus personnels.

Des cookies peuvent être placés tant par Solvas BV que par d’autres parties. Quand nous autorisons des tiers à placer des cookies sur nos sites Internet, ces parties doivent garantir par voie contractuelle une connexion sécurisée pour l’échange de données.

2. Quels types de cookies utilisons-nous ?
Les cookies nécessaires : ils font en sorte que vous puissiez naviguer sur nos sites Internet et nos applications et que vous puissiez utiliser leurs fonctionnalités.
Les cookies fonctionnels : ces cookies facilitent le fonctionnement de nos sites Internet et applications et ils assurent une expérience de navigation personnalisée, par exemple en retenant un identifiant, des mots de passe et des préférences (par exemple linguistique).
Les cookies de performance : ces cookies collectent des données sur l’utilisation de nos sites Internet et applications, par exemple le nombre de visiteurs, les pages les plus populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une page. L’analyse du comportement de nos utilisateurs nous permet d’améliorer nos sites Internet et applications et d’optimiser et de personnaliser l’expérience d’utilisation. Pour ce faire, nous utilisons également des cookies de tiers :
Google Analytics : collecte des données anonymes sur l’utilisation de notre site Internet et établit des statistiques de navigation. Pour plus d’infos sur la façon dont Google utilise vos données : https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Cookies publicitaires : selon votre comportement de navigation, vos données démographiques et d’utilisateur, nous pouvons optimiser nos publicités et mieux les adapter à vos centres d’intérêt pour vous proposer uniquement des messages publicitaires personnalisés. Grâce aux cookies et outils du réseau publicitaire de Google (Google AdWords) par exemple, nous pouvons aussi vous proposer des publicités, sur les sites Internet qui font partie de ces réseaux, pour des services Solvas BV susceptibles de vous intéresser.

3. Gestion des cookies
Vous pouvez à tout moment utiliser les paramètres de votre navigateur (généralement dans les rubriques « Aide » ou « Options Internet ») pour désactiver ou supprimer tous les cookies installés sur votre ordinateur ou appareil mobile. Chaque navigateur a ses propres paramètres de gestion des cookies. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site Internet du navigateur que vous utilisez. Vous trouverez des informations plus générales sur la gestion des cookies sur le site http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Sur le site Internet http://www.youronlinechoices.com/, vous pouvez aussi choisir les entreprises dont vous ne souhaitez plus recevoir des cookies.
N’oubliez pas que la modification des paramètres peut empêcher le bon fonctionnement des sites Internet de Solvas BV et autres. Il en va de même pour les applications mobiles.

Médias sociaux
Solvas BV dispose d’une page d’entreprise sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Nous les utilisons pour la communication business2business et business2consumer. En tant que personne concernée, vous êtes libre de suivre Solvas BV ou pas sur ces médias sociaux.

Bulletins d’information
Solvas BV utilise aussi régulièrement des bulletins d’information pour vous informer à propos de nos services, ces informations sont basées sur la région/l’entreprise et elles reposent sur l’intérêt légitime de notre entreprise. Si vous vous inscrivez par le biais de notre site Internet, vos données de contact (voir ci-dessous) sont également enregistrées dans notre base de données CRM et elles peuvent être utilisées pour des activités sur les mêmes bases. Vous avez la possibilité de vous désabonner de tout bulletin d’information, auquel cas vous ne les recevrez plus. Vos données de contact demeureront dans notre application CRM, de sorte que nous pourrons encore vous fournir d’autres services. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le faire savoir au moyen des coordonnées de contact mentionnées dans cette déclaration.

QUELLES DONNÉES SONT COLLECTÉES ?

Nous recevons et traitons des données d’entreprises/fournisseurs/partenaires/sous-traitants, etc. et leurs collaborateurs dans le cadre d’une collaboration ou collaboration future (prospection).
Notre site Internet (page de contact) permet également à des collaborateurs d’entreprises de contacter Solvas BV.

Ces données entrent dans la catégorie « Données d’identification générales », qui comprennent :
•    L’entreprise
•    L’adresse (rue, numéro, code postal, commune/ville)
•    Nom
•    Prénom
•    Fonction
•    Adresse e-mail
•    Numéro de téléphone fixe ou mobile

Dans le cadre de nos activités bancaires et d’assurances, nous collectons également des données obligatoires en vertu de la loi.

POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Toutes les données à caractère personnel sont uniquement utilisées dans le cadre de l’exercice normal de nos activités et de la fourniture de nos services. Conformément au RGPD, cela correspond à une « Collaboration contractuelle » et à l’« intérêt légitime du responsable du traitement ».

Les données d’identification générales sont notamment utilisées pour :
•    Des contacts professionnels par téléphone, Gsm, e-mail, etc.
•    La fourniture de services à votre entreprise et à vos collaborateurs
•    Des bulletins d’information et informations concernant nos services et événements (soirées d’information, sessions petit-déjeuner, etc.)
•    Des activités de marketing

COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES ?

La collecte peut se faire de plusieurs façons, notamment :
•    Un contact personnel/téléphonique
•    Des formulaires de contact sur notre site Internet
•    Des contacts lors d’événements (de réseau)

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SONT-ELLES CONSERVÉES ?

Les données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que la collaboration existe et qu’elle n’est pas interrompue par l’une des parties. Au terme de la collaboration, les données à caractère personnel sont encore conservées pendant sept ans. En tant que personne concernée, vous pouvez explicitement demander à ce qu’elles soient supprimées plus rapidement, sans toutefois pouvoir transgresser les délais légaux de conservation.

MANDAT À DES TIERS

Nous ne vendons ou ne louons à aucun moment vos données à des personnes ou entreprises qui ne font pas partie de Solvas BV.
Si nous avions recours à un sous-traitant externe, nous veillerions à tout moment à ce que vos données soient traitées en toute confidentialité et qu’elles soient utilisées de manière sécurisée. Le sous-traitant externe sera à tout moment contractuellement lié à Solvas BV. Ainsi, les sous-traitants ne pourront jamais utiliser vos données à caractère personnel de leur propre initiative.

TRAITEMENT MINIMAL DE DONNÉES

Les données à caractère personnel que nous collectons sont adéquates et pertinentes au vu de nos finalités. Nous limitons la collecte de vos données à caractère personnel à la quantité minimale nécessaire pour les finalités pour lesquelles nous traitons ces données.

Traitement automatisé & profilage

Solvas BV ne pratique pas de profilage ni de traitement entièrement automatisé de vos données à caractère personnel.

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Nous avons mis en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel.

Sur le plan organisationnel, nous avons adopté une politique de sécurité de l’information, un plan d’action, une déclaration de confidentialité ainsi que des responsabilités et compétences claires. Nous avons également mis en place les processus et procédures nécessaires pour exécuter et assurer un suivi optimal de cette politique.

QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?

En tant que personne concernée, vous avez divers droits énumérés dans le RGPD, notamment :
•    Le droit d’accès aux données 
•    Le droit de modification des données 
•    Le droit de suppression des données 
•    Le droit à la portabilité des données 
•    Le droit d’opposition au traitement 
•    Le droit de limiter le traitement 
•    RGPD - Chapitre III – Droits des personnes concernées

Ces droits peuvent être exercés gratuitement moyennant une demande claire en ce sens auprès de notre administration. Votre demande doit indiquer les droits que vous souhaitez exercer, avec explication, et comment nous pouvons vous contacter. Vous pouvez le signaler à l’adresse : privacy@solvas.be.

COORDONNÉES

Toutes les données sont consignées dans les fichiers de Solvas BV. En tant que responsable du traitement, nous sommes également responsables du respect de notre politique de protection des données dans tous nos établissements.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT : SOLVAS BV (BE0828146606)

•    Solvas Finance (FSMA 13180 A-cB, BE0430267848)
•    Solvas Life (FSMA 112654 A, BE0542999070)
•    Solvas Risk (FSMA 22879 A-cB, BE0437928769)
•    Verzekeringen Decombel en De Koninck + Hosten (FSMA 10915 A, BE0427534725)
•    Pattyn (BE0415623323)
•    Pattyn II (BE0630821781)
•    Solvas Facility (BE0728462179)
•    Immo Willems NV (BIV 203698)

Solvas Lievegem
Zomerlaan 1
9930 Lievegem
09 372 56 63
privacy@solvas.be

Dreef 112
9930 Lievegem
09 372 86 86
privacy@solvas.be 

Solvas Aalter
Markt 4-5
9880 Aalter
09 374 10 12
privacy@solvas.be

Solvas Ostende
Roerdompstraat 1
9400 Ostende
059 70 56 16
privacy@solvas.be

Toutes les prescriptions autrefois imposées par la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) et actuellement par l’Autorité chargée de la protection des données sont respectées par Orbid SA. Si vous n’êtes pas d’accord sur la façon dont Solvas BV traite vos données, veuillez contacter l’Autorité chargée de la protection des données.

Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be